Algemene voorwaarden Hovenier Richard Charvat

Gevestigd en kantoorhoudende aan de x te Doorn. Hierna te noemen: “Opdrachtnemer”.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Uitvoerend Hovenier Richard Charvat;

Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer.

 

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
  Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing
  heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
  en schriftelijk is afgeweken.

 • Door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
  tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de
  aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 • De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
  de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende
  stand der wetenschap.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
  heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • Noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
  deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
  niet tijdige aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
  volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is
  uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
  tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
  het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen
  partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 • Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,
  tekeningen e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever
  en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden
  verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis neming van derden gebracht.

De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden
  geven Opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen
  zal voldoen; indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
  gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en de zekerheid uitblijft dan wel
  onvoldoende is.

 • In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst
  op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander
  onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot schadevergoeding te vorderen.

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen
  na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
  werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

 • Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
  overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
  Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 • Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te
  geven wijze in de valuta is gefactureerd.

 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
  verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal
  de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.